Sitemizde ve uygulamamızda gerekli çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez Aydınlatma Metni’ni incelemenizi rica ederiz.

KOÇ TOPLULUĞU ÇALIŞAN ADAYI KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") uyarınca, kişisel verileriniz; iş başvurunuz kapsamında;

İşe alım platformunda belirtilen tüm Koç Topluluğu şirketlerinin profilinizi görmesini tercih etmeniz halinde https://www.koc.com.tr/tr-tr/faaliyet-alanlari/sirketler linkinde yer alan şirketler tarafından,

Yaşadığınız ülkedeki işe alım platformunu kullanan tüm Koç Topluluğu şirketlerinin profilinizi görmesini tercih etmeniz halinde  https://www.koc.com.tr/tr-tr/faaliyet-alanlari/sirketler linkindeki yaşadığınız ülke seçildiğinde listelenen şirketler tarafından,

Sadece ilanına başvuracağınız Şirketin profilinizi görmesini tercih etmeniz halinde  https://www.koc.com.tr/tr-tr/faaliyet-alanlari/sirketler linkinde yer alan şirketlerden başvuruda bulunduğunuz şirket ("Şirket") tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Şirket, iş başvurunuzun değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması, işe alım süreçlerine ilişkin memnuniyetinizin ölçülmesi ve süreçlere dair geri bildirimlerinizin alınmasına yönelik anket yapılması ve kariyer gelişim önerilerinde bulunulması amaçları ile kişisel verilerinizi Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Şirket'in insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi amacıyla işleyebilecektir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda; Şirket tedarikçilerine, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz iş başvurunuzun alınması ve değerlendirilmesi amacıyla kariyer portalları, başvuruda bulunduğunuz Şirket internet sitesi ve Koç Topluluğu çalışan aday platformları vasıtasıyla sözleşmenin ifası hukuki sebebine dayalı olarak ve açık rıza vermeniz halinde işe alım süreçlerine ilişkin memnuniyetinizin ölçülmesi, süreçlere dair geri bildirimlerinizin alınmasına yönelik anket yapılması ve kariyer gelişiminizin sağlanması kapsamında önerilerde bulunulması amaçlarıyla açık rıza hukuki sebebine dayalı olarak toplanacaktır ve işlenecektir.

Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,

İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı mevzuatta yer alan usullere uygun şekilde ilgili Şirket’e iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.